OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 7.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lin.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Malå och Norsjö tings—
lags kyrkor.
Ni:r 7.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsda—
gen den 17 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas P. A. Svahn tillhöriga lägenheten Tillflykt (Giss—
trask 1"*) i Norsjö socken.

A lägenheten finnas följande åbyggnader :

Boningshus delvis av timmer, delvis av spantervirke, å cementsockel un—
der spåntak indelat i förstuga, kök och kammare å nedre botten samt två rum
å övre botten.

Uthusbyggnad av spantervirke å knutstenar under spåntak indelad i f4—
hus, port, foderlada och hemlighus. Byggnaderna äro i mindre gott skick.

A lagenheten, vara årligen utsås omkring % tunna korn och % tunna
havre, vinterfodes ko och hast samt nagra smakreatur.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,500 kronor, har salu—
värderats till 2,000 kronor.

. Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

: Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeriw

Exekutiv
auktion