OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 6.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 6.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 15 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas N. E. Lindstrom och hans hustru Anna Katarina Lind—
ström tillhöriga hemmanen 5/192 mantal n:r 3 Latikberg (3**) och 1, 96 man—
tal samma hemman (3*) i Vilhelmina socken.

A fastigheten 5/192 mantal n:r 3 Latikberg finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer, på stenfot, under spantak, indelad i för—
stuga, kok och tva rum.

Bagarstuga av timmer, under spantak, indelad i bakugnsrum och kam—
mare.

Uthusbyggnad av timmer, under spåntak, innehållande ladugard, stall,
två foderlador, två portar och gödselrum.

Tröskloge av timmer.

Vedbod av timmer, kornbod samt

Sommarladugård av timmer med nävertak.

Samtliga byggnader äro i bristfälligt skick.

Öppen jord finnes för utsäde av 3,5 tunnor potatis och vinterfödas å fas—
tigheten två kor. Skog saknas.

Fastigheten har saluvärderats till 1,800 kronor.

Fastigheten 1/96 mantal n:r 3 Latlkberg består av skogsslåtter och vin—
terföder två kor. Ä fastigheten saknas såväl åbyggnader som skog.

Fastigheten har saluvärderats till 700 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheterna häfta eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen jakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umea i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C;os Tryckeri

Exekutiv
auktion