OCR Output

1927 den 12 januari.. N:r 5.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens lin.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

N:r 5.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här a landskansliet tisdagen
den 15 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Anna Elida Agren tillhöriga lagenheten Mossarottrask
1'* i Jörns socken.

A lägenheten, som är belägen i Jörns municipalsamhälle, finnas följande
åbyggnader :

Boningshus av resvirke, på cementsockel och under papptak, innehållan—
de kök, skafferi, kammare och förstuga i nedre samt två rum i övre våningen.

Uthusbyggnad av resvirke, på knutstenar, under spåntak, innehållande
matbod, vedbod och hemlighus.

Verkstadsbyggnad av bräder, pa knutstenar och under spåntak, innehål—
lande ett rum.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde 1,700 kronor, har saluvär—
derats till 2;800 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion