OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 4.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor

N:r 4.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 15 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt an—
— bud erhålles, att försäljas Oskar Gronlund tillhöriga lagenheten Berg 2* om
8,025 hektar, avsöndrad från 13/256 mantal n:r 2 Berg i Vännäs socken.

Av lägenheten utgöres omkring 3 hektar av uppodlad jord och resten av
skogsmark. Inga åbyggnader finnas med undantag av nödiga lador.

Ä lägenheten, som är i dålig hiavd, vinterfodas 1 å 2 kor.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,200 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, Allan Rietz,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryck_eri

Exekutiv
auktion