OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 3.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N :t 3.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 15 instundande februari klockan 11 fm., kommer, direst antagligt anbud
erhålles, att försäljas Sandy Olsson tillhöriga lägenheten Alvik n:r 2 (Oster—
teg 5%), avsondrad fran 3/64 mantal Osterteg n:r 5 i Umea socken.

Ä lägenheten finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av resvirke och bräder under tak av spån, indelad i
två våningar, den nedre innehållande ett rum och kok och den övre ett rum
och kök och en kammare. Till mangårdsbyggnaden är sammanbyggd en vin—
kelbyggnad av resvirke och bräder innehållande affärslokal, bageri med stor
ugn, lagerJokal och vedbod. Byggnaden är rödmålad och i gott skick.

Uthusbyggnad innehållande hemlighus och svinstia.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 8,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller for vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion