OCR Output

1927 den 4 januari. N:ris 1—2.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

%
N:r. 1. ; Standskogs—
x likvid.

På begäransintages följande

Vid en den 20 september 1926 avslutad klyvning å 1/16 mantal Drängs——
mark n:r 9 litt. Ib i Byske socken, vilken förrättning den 31 december 1926 av

: Skellefteå tingslags ägodelningsrätt fastställts, har angående ersättning för
standskog bestimts, att Arthur Lundberg betalar till Edvin Brännström tre—
hundrafyrtionio kronor 47 öre att utgå in natura, och skall likvidskogen vara
avverkad inom fyra år efter förrättningens fastställelse.
RATTENS ORDFÖRANDE.
N:f 2. Enahanda.

Vid en den 29 juli 1926 efter återförvisning slutad laga klyvning å 5/128
mantal Elgträsk n:r 1 litt Ca i Jörns socken, vilken förrättning den 31 decem—
ber 1926 av Skellefteå tingslags ägodelningsrätt fastställts, har angående er—
sättning för standskog bestämts, att Johan Stenmans sterbhus betalar til!
L. E. Sundvall, etthundratjugoen kronor 38 öre att utgå in natura, och skail

| likvidskogen vara avverkad inom tre år efter förrättningens fastställelse.

i RATTENS ORDFORANDE.

Umeå i landskansliet den 4 januari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri