OCR Output

1927 den 29 december. N:r 47.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

Nur 47. Ang. for—
ordnande
Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts be— av ordfö—
fallningshavande på därom gjord framställning entledigat överjägmästaren rande i fas—
G. Borg, Skellefteå, från uppdraget att vara ordförande i 1928 års fastighets— _ tighets—
txeringsnämnd för sjätte distriktet (Norsjö, Jörns och Malå socknar) samt taxerings—
förordnat skogstaxatorn E. A:son Heijer, Skelleftea, att vara ordforande i nämnden

samma nämnd. för sjätte
distriktet.

Umeå i landskontoret den 29 december 1927.

NILS G. RINGSTRAND.

Elof Huss.

Umeå 1927 — Larsson & C:s Tryckeri