OCR Output

1927 den 9 december. N:r 46.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Lycksele lappmarks tingslags
kyrkor emot bevis, som insändes till lands—
kontoret.

N:r 46.

Efter vederbörlig anmälan därom, att kronoåbon Anna Elina Persson, ang. åbole—
vilken genom Kungl. Maj:ts befallningshavandes utslag den 29 mars 1912 €t— gigt krono—
hållit införsel uti 1/64 mantal av krononyhemmanet n:r 1 Ullisjaur i Stensel€ jynemman i
socken, avlidit utan att efterlämna make eller bröstarvingar, så varder med
stöd av bestämmelserna i 3 mom. av Kungl. Kammarkollegii kungörelse den
29 februari 1808 härigenom tillkännagivet, att ifrågavarande krononyhemman
kommer att med åbo besättas och att den eller de, som tro sig rätt därtill äga,
böra inom natt och år efter denna kungorelses upplasande i Lycksele lapp—
marks tingslags kyrkor sig anmäla hos Kungl. Maj:ts befallningshavande, som
därefter förordnar, vilken till abo ma antagas.

Umeå i landskontoret den 9 december 1927.

Stensele
socken.

NILS G. RINGSTRAND.
Bert Ohman.

Umeå 1927 — Larsson & C:Bsy'i'rycl—(eri