OCR Output

1927 den 28 november. N:r 45.

LaNSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

N:r 45. Ang. förord—
nande av

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befallningsha— ordförande
vande förordnat folkskolläraren Gustaf A. Persson, Vännäs, och folkskollära— och supple—
ren P. J. W. Äström, Vännäs, att fran och med den 1 januari 1928 till och medant i Vännäs
utgången av år 1929 vara, Persson ordförande och Äström suppleant i pen—köpings pen—
sionsnämnden för Vännäs köpings pensionsdistrikt. sionsdistrikt

Umeå i landskontoret den 28 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri