OCR Output

1927 den 23 november. N:r 44.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens län.
| Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Vilhelmina församlings kyrka.

N:r 44.

Sedan häradsskrivaren i Lappmarks fögderi anhållit, att mantalsskriv— Anpgaende
ningarna i Vilhelmina socken måtte få taga sin början den 1 instundande de— ändrad tid
cember i stallet for den i Kungl. Maj:ts befallningshavandes kungörelse den for mantais—
1 oktober 1927, angående årets mantalsskrivningsförrättningar, bestämda dag, skrivnings—
har Kungl. Maj:ts befallningshavande med stöd av $ 2 (mom. 2) i gällande;törrättning i
mantalsskrivningsförordning och med ändring av sin nyssnämnda kungörelse vithelmina
bestämt, att ifrågavarande mantalsskrivningsförrättning skall äga rum å paSs— _ socken.
torsexpeditionen i Vilhelmina under tiden den 1—den 13 december 1927 med
början klockan 1 em. den 1 december samt klockan 10 f. m. följande dagar,
vilket härigenom till vederbörandes kännedom kungöres.

Umeå i landskontoret den 23 november 1927.
PA Lansstyrelseas vagnar:

Gustaf Hultman. Bert Ohman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

se