OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
25 19 22

anmaning på grund av 2 $ 1 mom. avgivas, vare, förutom påföljden av talans
forlust, den uppgiftspliktige forfallen till böter, svarande emot en tiondedel
av den inkomst— och förmögenhetsskatt som påföres den skattskyldige, dock
minst fem kronor.

Har den, som först efter anmaning är pliktig avgiva deklaration, un—
derlåtit att hörsamma gjord anmaning, vare han förfallen till enahanda bötes—
straff, där han jämväl underlåter att hörsamma förnyad anmaning, som enligt
15 $ 2 mom. ägt rum.

Fullgores icke uppgiftsskyldighet, som i 16 § ovan åberopade nådiga
förordning är stadgat, skola enahanda påföljder, som här ovan for varje sär—
skilt fall föreskrivas, äga rum beträffande den taxering, för vilken den ifråga—
varande uppgiften skolat ligga till grund; skolande i sadant fall boter berak—
nas i förhållande till den bevillning, som påföres den skattskyldige pa grund
av den taxering, varom fråga är, dock minst fem kronor.

Kan någon antagas haft giltig anledning for underlåtenhet att avgiva
uppgift å viss ort eller gitter han för annan underlåtenhet visa giltig ursäkt,
äge här stadgad påföljd icke rum.

Gör uppgiftspliktig sig skyldig till försummelse, som nu omförmälts el—
ler avlämnas icke enligt 8 $ mom. 1 infordrad upplysning, skall anteckning
därom verkställas i taxeringslängden.

Vid underlåtenhet att behörigen fullgöra vad i mom. a)—g) här ovan
stadgas, vare den försumlige, därest han är offentlig tjänsteman, underkastad
ansvar sasom for annat tjänstefel men böte eljest tjugufem kronor.

Har någon i deklaration eller annan uppgift eller upplysning, som av ho—
nom avgivits till ledning vid taxering, mot bättre vetande lämnat oriktigt
meddelande, som är ägnat att leda till frihet från taxering eller till för låg
taxering, böte, om det oriktiga meddelandet föranlett, att skattskyldig icke bli—
vit taxerad eller blivit for lagt taxerad, hogst fem ganger det skattebelopp,
som genom det svikliga forfarandet undandragits, och i annat fall hogst fem
ganger det skattebelopp, som skulle hava undandragits, direst det oriktiga
meddelandet blivit vid taxeringen följt.

Har det oriktiga meddelandet icke lämnats mot bättre vetande, men har
den, som lämnat meddelandet, vid dess avgivande gjort sig skyldig till grov
vardsloshet, vare straffet boter, hogst tva ganger det skattebelopp, som un—
dandragits eller skulle hava undandragits genom det oriktiga meddelandet.

Straff for forseelse, varom i denna paragraf sägs, inträder icke, därest
den skattskyldige, innan taxeringsnämnden avslutat sitt arbete för året, av
egen drift beriktigat det oriktiga meddelandet.