OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.
oe 11 2.

Envar, som Onskar upplysning rorande beskaffenheten av honom ålig—
gande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant
ändamål hänvända sig till vederborande taxeringsnämndsordförande.

Deklarationsblanketter _ tillhandahållas kostnadsfritt hos ordförande i
taxeringsnämnd samt därjämte i Stockholm hos överståthållareämbetet, i öv—
riga städer hos magistraten och å landet hos ordföranden i kommunalnämnd.

Deklarationer, avgivas utan anmaning, skola avlämnas antingen
direkt till ordföranden i taxeringsnämnden för det taxeringsdistrikt, där den
skattskyldige är mantalsskriven eller taxeringen till inkomst— och förmögen—
hetsskatt eljest anses skola äga rum, eller ock i Stockholm till överståthål—
larambetet och i övriga orter till länsstyrelsen i det län, magistraten i den
stad eller landsfiskalen i det distrikt där den skattskyldige är mantalsskri—
ven eller taxeringen till inkomst— och förmögenhetsskatt eljest anses skola
äga rum.

Enahanda gäller i fråga om avlämnande av de upplysningar, som eljest
meddelas av skattskyldig till ledning vid hans taxering.

Deklaration, som skall utan särskild anmaning avgivas, skall vara av—
lämnad före den 1 mars.

Möter för den, som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, eller för del—
agare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi hinder att avläm—
na deklaration före den 1 mars, och gores fore samma dag skriftlig anmä—
lan därom hos ordföranden i taxeringsnämnden, må anstand med deklara—
tionens avgivande åtnjutas, och skall i sådan händelse deklarationen avläm—
nas till ordföranden så fort ske kan och i varje fall före den 15 april.

Samtliga omförmälda deklarationer samt andra uppgifter och upplys—
ningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna, på den uppgiftspliktiges
eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten insändas.

Varder deklaration, som skall utan särskild anmaning avgivas på grund
av 2 $ 1 mom. ovannämnda nådiga förordning, ej avlämnad inom stadgad
tid, vare den skattskyldige förlustig rätten att överklaga taxeringen, för vilken
deklarationen skolat ligga till grund.

Samma påföljd inträder, därest i 6 $ av samma förordning omförmäld
skattskyldig underlater horsamma anmaning att avlämna påbjudna räken—
skapshandlingar eller, vad angår aktiebolag, förvaltningsberättelse, så ock
dar i 6 & sista stycket omförmält verk eller bolag, som fått emottaga revi—
sionsberättelse för senaste räkenskapsår, ej hörsammar anmaning att till
ledning för taxeringen avlämna bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av sa—
dan berättelse.

Hörsammar ej skattskyldig, som i 2 § 2 mom. avses, anmaning eller
hörsammas ej anmaning att fullständiga deklaration, som befunnits vara o—
fullständig, vare den skattskyldige förlustig rätten att överklaga taxeringen,
för vilken deklarationen skolat ligga till grund.

Hörsammas ej anmaning att avgiva deklaration, som bort utan särskild