OCR Output

1927 der 23 november. N:r 43.
> 10 —

Taxeringsnämnd skall utgöras av ordföranden och ett antal av minst fyra,
hogst nio ledamöter, av vilka ordföranden och en ledamot förordnas av läns—
styrelsen.

Övriga ledamöter utses för varje år till det antal, som bestämmes i sam—
manhang med valet.

I stad skola dessa ledamöter väljas av stadsfullmäktige eller, där stads—
fullmäktige ej finnes, av allmän rådstuga före den 15 januari under det år
taxeringen avser.

På landet skola de väljas av ordinarie kommunalstämma i december må—
nad året före taxeringens verkställande, dock att, där kommunalfullmäktige
finnas, valet verkställes av dessa.

Vid samma tillfälle, som ledamöter i taxeringsnämnden väljes, skall för—
rättas val av en suppleant för var ledamot av nämnden. För övrigt skall vid
val av både ordinarie ledamöter och suppleanter tillses, att, såvitt möjligt är,
såväl ägare av jordbruksfastighet och annan fastighet, som näringsidkare,
arbetare och andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma i taxe—
ringsnämnden.

Valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnden är med iakttagan—
de av vad i $ 51 av ovan åberopade nådiga förordning föreskrives, envar
i orten boende person, som under året näst före det, då taxeringen sker inom
taxeringsdistriktet, erlagt bevillning eller inkomst— och förmögenhetsskatt.

Genast efter valforrattningens slut bör den, som därvid fört ordet, om
valet underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i taxeringsnämnden.

Skyldighet att avgiva uppgift till ledning för egen taxering åligger utan
särskild anmaning:

a) verk eller bolag, som är försetti med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit
registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll;

b) svensk medborgare, som är här i riket mantalsskriven, därest han |
under nästföregående år varit taxerad till inkomst— och förmögenhetsskatt
eller inkomstbevillning eller sagda år åtnjutit sa stor inkomst av beskaffen—
het att kunna taxeras till inkomst— och förmögenhetsskatt och vid samma
års utgång ägt så stor förmögenhet, att inkomsten och en sextiondedel av för—
mögenheten tillsammans uppgått till minst 600 kronor;

c) annan skattskyldig, som näst föregående år varit taxerad till in—
komst— och förmögenhetsskatt eller inkomstbevillning eller åtnjutit så stor
inkomst av beskaffenhet att kunna taxeras till inkomst— och förmögenhets—
skatt och vid sagda års utgång ägt så stor förmögenhet, att inkomsten och
en sextiondedel av förmögenheten tillsammans uppgått till minst 100 kronor.

Skolande vid beräkning av enskild skattskyldigs inkomst— och förmögen—
het hänsyn tagas till hustrus och barns inkomst och förmögenhet, därest en—
ligt förordningen om inkomst— och förmögenhetsskatt den skattskyldige skall
taxeras därför.

Efter anmaning vare jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna
härovan har uppgiftsplikt, skyldig att avgiva deklaration.