OCR Output

1927 den 23 november. N:r 43.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 43.

Jamlikt Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 28 oktober 1910 om taxe—
ringsmyndigheter och förfarandet vid taxering har länsstyrelsen funnit skä—
ligt förordna, att vid nästinstundande års taxering Umeå stad fördelas i två
taxeringsdistrikt, Skellefteå socken i fyra taxeringsdistrikt samt Nordma—
lings, Umeå, Degerfors, Burträsks, Byske, Lycksele och Vilhelmina socknar i
vardera två taxeringsdistrikt ävensom att taxeringsdistrikten i övrigt skola
omfatta Skellefteå stad samt kommuner, på sätt här nedan angives.

Till ordförande och ledamöter i de särskilda taxeringsnämnderna har
iansstyrelsen utsett nedan omförmälda personer, nämligen:

för Umeå stads västra distrikt:

(omfattar den del av Umeå stad jämte inkorporerat område av Ytter—
hiske by, som begränsas av Umeå socken i väster, av Ume älv i söder, av
Vasagatan i öster från Ume älv till järnvägen, därefter av järnvägen till Väs—
terbottens regementes östra gräns och därefter av östra gränslinjen för nämn—
da regementes område.) Till detta distrikt hänföras vid inkomsttaxeringen
_ samtliga i staden skattepliktiga aktiebolag och solidariska bankbolag.

till ordförande: vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umea;
ledamot: landskontoristen Edm. Äström, Umeå;

33

för Umeå stads östra distrikt:

(omfattar den del av Umeå stad, jämte inkorporerade områden av Tegs
och Öns byar, som begränsas av Umeå socken i öster, av Ume älv i söder,
av Vasagatan i väster från älven till järnvägen, därefter av järnvägen till
Västerbottens regementes östra gräns).

till ordförande: översten Hj. Grafstrom, Umea;
» ledamot: landskontoristen J. Dahlgren, Umeå;

Ang. 1928
ars taxe—
ring.