OCR Output

1927 den 19 november. N:r 42.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna i Nysätra, Lovangers
och Sävars socknar.

N:r 42. Ang. försälj—
ning av håll—
Till allmän kännedom kungöres härmed att, sedan Kungl. Maj:t genom pägnader i
nådigt brev den 28 oktober 1927 bemyndigat Kungl. Maj:ts befallningsha— Grimsmarks
vande att å offentlig auktion försälja dels ett vid år 1864 fastställt laga skifte och Sävars
å Grimsmarks by i Nysätra socken såsom hållhägnad avsatt område om 5,04 _ byar.
hektar, dels ock ett vid år 1884 fastställt laga skifte å Sävars by såsom håll—
hägnad undantaget område om 6,2580 hektar, auktioner äro utsatta att äga
rum dels hos landsfiskalen i Nysätra distrikt a landsfiskalskontoret i Lovanger
onsdagen den 7 december 1927 kl. 12 på dagen för försäljning av hållhägna—
den i Grimsmarks by dels ock hos landsfiskalen i Sävars distrikt å landstfiskals—
kontoret i Sävar onsdagen den 14 december 1927 kl. 12 på dagen för försälj—
ning av hållhägnaden i Sävars by.

Därjämte tillkännagives:

att köpeskillingen å hållhägnaden i Grimsmarks by icke får understiga det
vid värdering den 12 september 1927 åsatta värdet 153 kronor 40 öre jämte
värderingskostnad 15 kronor;

att köpeskillingen å hållhägnaden i Sävars by icke tår understiga det vid
värdering den 25 maj 1927 åsatta värdet 420 kronor 77 öre jämte värderings—
kostnad 33 kronor 27 öre;

att försäljningen sker under förbehåll för enskild rätt;

att, därest köpeskillingen icke erlägges kontant, till säkerhet för dess gäl—
dande skall vid auktionen avlämnas en av minst två personer såsom för egen
skuld ingangen samt bevittnad och till vederhäftigheten styrkt borgen;

att omradet får av köparen tillträdas, så snart köpeskillingen erlagts, då
köpebrev utfärdas;

att koparen ensam skall galda lagfarts— och övriga med köpet förenade kost—
nader;

att kronan icke ikläder sig annan hemulsskyldighet än återbäring av köpe—
skillingen; samt

att köparen skall åtnjuta endast den i nådiga förordningen den 29 juni