OCR Output

1927 den 17 november. N:r 41.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
[ Ser. A Landskontoret 1927

Upplases i länets kyrkor.
N:r 41. Angaende
faststallan—
For vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härmed att Kungl. de av årets
Kammarkollegium i skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande den 14 i markegångs—
denna månad meddelat, att kammaradvokatfiskalsämbetet förklarat sig icke _ iaxa.
hava något att erinra emot prisbestämmelserna i innevarande års markegångs—
taxa för Västerbottens län, vilken taxa alltså, i vad den rör kronans rätt, är att
anse för lagakraftvunnen.

Umea i landskontoret den 17 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson: & C:s Trvckeri