OCR Output

1927 den 11 november. N:r 40.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lin.

' Ser. A Landskontoret 1927
N:r 40. Ang. förord—
. X 5 is 5s nande av
Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befall— |, qr5,ang,
ningshavande på därom gjord framställning entledigat sekreteraren i hushåll— . fastighets—

ningssällskapet A. Granström fran uppdraget att vara ordförande i 1928 års taxerings—
fastighetstaxeringsnämnd för fjärde distriktet (Bygdeå, Nysätra och Lövångers ; ;;,
socknar); samt förordnat landstingsmannen Anders Grenholm, Stortjärn, Över — dr
klinten att vara ordforande i samma namnd. sirikfet

Umeå i landskontoret den 11 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri