OCR Output

1927 den 4 november. N:r 39.

Z s ves

Skattskyidig, for vi‘ken pensionsavgift genom särskild postanvisning re—
dan guldits, äger att i eit sammanhang erlägga återstoden av de honom på—
förda utskyiderna; och åligger det därvid honom att med företeende av sin de—
betsedel och kvitto å erlagd pensionsavgift avlämna ny skattepostanvisning å
återstående beloppet, varefter posttjänstemannen å debetsedeln utfärdar kvitto
å sagda belopp.

Kvitto, meddelat i annan ordning än som angives å skattepostanvisningen,
är icke emot postverket eller eljest emot kronan gällande.

När uppbördsterminen tilländagått, emottager postverket icke vidare skat—
tepostanvisning å kronoutskylder, som under uppbördsterminen förfallit till
betalning. Ej heller emottager postverket i vidare man än ovan sägs skatte—
postanvisning å kronoutskylder till belopp, som icke motsvarar debetsedelns
slutsumma.

De skattskyldige uppmanas att noga iakttaga tiderna för uppbörden samt
att såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av
uppbördsterminen.

Skattskyldig, vilken underlåter att inbetala sina utskylder i föreskriven
tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma
ej överstiger tjugufem kronor, dock ej mindre &n tjugufem Gre och efter sex
öre å varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger tjugufem
kronor.

Umea i landskontoret den 4 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri