OCR Output

1927 : den 4 november. ~N:r 39.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

aa E SET

; Uppläses i länets kyrkor.
— N :1 30

”Uppbörden av kronoutskylder a Idnets landsbygd verkställes innevarande
ar genom postverkets forsorg. _

—Uppborden forsiggar under allman uppbördstermin under tiden från och
med den 25 november till och med den 5 december 1927. f

Debetsedlar med tillhörande postanvisningar komma att sist 10 dagan
före uppbördsterminens början med allmänna posten sändas till de skattskyl—
diga under adress, som i mantalslangden antecknats eller bhvnt hos haradsskn—
varen anmäld. ;
3e +Därest skattskyldlg 1cke 1 vederbdrhg ordnmg erhaller sin debetsedel
har : den:skattskyldige att så snart ske kan: och sist 4 dagar' före' uppbördster—
minens utgång hos länsstyrelsen skriftligen anmäla, att debetsedeln ej komnitit
honom till handa samt därvid uppgiva sin postadress varefterx ny debetsedel
med skattepostanvisning kommer att härifrån till honom översändas.

Skattskyldig har att med—företeende;av. den för honom utfärdade debet—
sedeln jamte bifogad skattepostanvnsnmg under uppbordsterminen portofritt
inbetala de honom: paforda )kronoutskylderna & vilken fagt pos{anstalt som
helst inom riket (postkontor eller poststation). Inbetainingen bör så vitt möjligt
verkställas med jämna penningar. Såsom betalningsmedel må jämväl använ—
das å Kungl. postverket ställd postremissväxel, utfärdad av riksbanken eller
annan bank, for vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Vid poststationen
bör, där utskyidsbeloppet överstiger 1,000 kr., betalningen helst ske med så—
dan växel.

Efter det postanstalten sålunda mottagit likvid, frånskiljer och behåller
postanstalten skattepostanvisningen samt återställer till den skattskyldige de—
betsedeln, av vederbörande posttjänsteman kvitterad och avstämplad i över—
ensstämmelse med anvisningen å debetsedeln.

Därest någon vill begagna sig av honom enligt $ 15 i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, har han att enligt formulär, som tillhandahålles å postanstalt, utskriva
särskild, å länsstyrelsen utställd skattepostanvisning jämte utdrag av debetse—
deln i erforderliga delar. Efter skattepostanvisningens avlämnande och sedan
avgiftsbeloppet erlagts, meddelar vederbörande posttjänsteman kvitto å ut—
draget ur debetsedeln. Enahanda gäller, därest arbetsgivare enligt § 18 i nämn—
da lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift, för
den, som hos honom wiör. '

Ang. 1927

års krono—

uppbörd på
landet.