OCR Output

e

1927 den 2'november. Ni 38:

t :
Kr. jöre
En Mektoliter —korn——..—. ... .. — .. ..> .. ... .. . .. . ...... . .si i; 17 |32
Ett kilogram sommarsmör ... .. .—... ... ; + .,. .. .. ... : ./.: 4 | 27
Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar— | 4
kollegii skrivelse den 15 april samma år. | 4
Elt kilogram renkött ——.;——+. . .. . .%... .... .. ... .. ... .. . 1 124163

Enligt Kungl. kungörelsen den 22 november 1834 och Kungl. kammar— /
kollegii kungörelse den 23 januari 1885 må endast väl ränsad och strid säd
sasom leveransgill till kronan och räntetagare anses, men räntegivare där—
emot, i överensstämmelse med 48 § i Kungl. resolutionen på allmogens besvär
den 29 juni 1752, äga att vid leverering av riad eller torkad säd tillgodonjuta
ett avdrag av en niondedel utav det levererade beloppet, vilket förhållande
även skall äga rum vid utleverering av spannmål för kronans räkning. %

Den, som är missnöjd med den verkställda markegångssättningen, äger
att däruti hos Kungl. kammarkollegium söka ändring genom besvär, som
skola ingivas till Kungl. Maj:ts Befallningshavande å landskontoret innan
klockan tolv å femtonde dagen, räknad, där avgäldsgivare eller avgäldstagare
klagar, från kungörandet i den socken eller någondera av kyrkorna inom det
pastorat, varifrån den klagande tillkommande eller åliggande avgälden utgår,
och, där klagan föres av annan person, i vad hans rätt angår, fran taxans
kungörande i det pastorat, där klagande är boende. Beslut om ändring av
den under litt. A. i markegångstaxan upptagna markegång gäller till förmån
allenast för den eller dem som sökt den vunna ändringen; däremot skall varje
kommande jämkning i medelmarkegångspriset tillämpas inom hela länet.

Umeå i landskontoret den 2 november 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri