OCR Output

1927 den 2 novembér. N:f 38

25 1$ . —

Et:t.deciton. halm .. .. . ; .; C k. Lix Y. . ic * eex va ki g 1 d P 0 0 |

En dito om—0,;;;,, deciton :; .<;>>. _ 100.0— 4 . SE at ä t

Underhåll för tagande trupper.

Enligt Kungl. kungorelsen den 27 augusti 1816, Kungl. kammar— |

kollegii cirkulär den 3 december samma år, Kungl. för—
ordningarna den 6 september 1842 och den 17 juli
1858 samt Kungl. kungörelsen den 24 maj 1889.

a) En mans dagportion, bestående av :

850 gram mjukt eller 570 gram torrt brod, 425 gram rågmjöl,!
425 gram salt sill, 50 gram smör ;. / O td tA |

b) En hists dygnration bestående av:

17.000 grom NMeravalish6.2 . .2 s s ce rane on

B. Arspris, som i enlighet med §§ 6 och 7 av Kungl. férordning—j
en den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för marke—
gangsprisens bestämmande blivit. asatt ränte—, krönotionde—

och arrendepersedlar.
En hektoliter — råg. .. . .. . .; ”. ; — k is vee F d L e iL s 1 15 9 |
En hektoliter :korm —. .. . ,. . . .. .. .. . .. £oN 55 .E kk 9: v k vo — |
Ett .. . .. . . .. .. . . .. . :. . .. =. vumji&>>— 4: |

Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar—
kollegii skrivelse den 15 apnl samma år.

Ett—kilogram: renkött. .. . . — . — . +& . fvLS i sv SL sE e

C. Medelmarkegångspris för de tio åren 1918—1927, som en¬
ligt §§ 6 och 7 av Kungl. förordningen den 2 juni 1911, an—.
gående grunderna och sättet för markegångsprisens bestam-;
mande, blivit åsatta nedannämnda ränte—, kronotionde och ar—.

rendepersedlar. l

En hektoliter —råg .. .. ova ÄL KX + d Re X oe lla tv Å 05 |

17

1 1 60

34
74

82

31

14 | 41

3

20

06

11

67