OCR Output

1927 den 2 november. N:r 38.

l uk
Kr. jöre
En hektoliter sälspäck om 81,,,, kilogram .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . | 41 ,]01
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,,, meters längd . . . . . . . .| 12 | 98;
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd . . . . . . . . ”S ‘87‘
En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,,, meters längd . . . . . . © — 8 | 0];
| 1
På grund av Kungl. kammarkollegii skrivelse den 29

december 1869. ,
Ett på egen bekostnad å kronoallmänning hugget maste— och stor— |
verkstrad 5ol un in iO( Oc 1 34 | 38|
Ett dito dito växande träd, till bj älke”. ; ' / 29 0 A 2P R E9 0 | 17|26
Ett dito dito _ dito , till storre sagtlmmer ioi n k — f !4zy
Ett: dito : dito , till mindre kite244, .. . .. . .. .. . — + 4 ‘13E
Ett dito dito _ dito , som genom eld eller eljest fått mindre |
skada, till —bjälke — :**>— .. *. — N '';*) $X _. . .. .,..—. . | ; 84 39
Ett dito dito — dito ; tillvstötre gsåstänmer ... . . . . .. . .. .. ”— $ 187
Ett— dito dito _ dito — —dita — — + ;. —— — . — — —a | — 2 21
Ett dito dito mera skadat träd eller vindfälle, till bjälke . . . ...../ _2 |94
Ett—dito. dito dito, till.större sågtimmer ..... . .. .. . .. .. .. . .. — 2 100
Ett —dito: dito dito, ttill”mindre __ dito . .. .. .. .7. . .. .. —. — 7..] .i
Ftt lass sloldv1rke avAovskog .: . . 0. 0sc o | — e l e ki a is — 20 195

Ett lass skogsalster till kolning, tjär— och pottaskeberedning eller
andta—behövV ——..L— . .. ... .. . .. . .. p..var ik Fr Css : ea 4 | 41
En—hektoliter tjära —;— . . .... . .. . .. .. . .c .. . .. —;...... ;. .. .. . . 27 | 52
Ett—ökedagsverke — _. .... ... .. . .. .. .. .. . . .. . %2 0 |51
Ett drangedagsverke\;..:... .:o son $ 49y — GLT G +1 5 5 | 41

En hektoliter pottaska om 81,,,, kilogram, enligt Kungl. breven den
13 juli 1826 —och den 3 mars 1837 .. .. .. . ;. .. . ;; . 64 ' 70
En graa ärter ..... . .. .. ...... ä iå ä v ie e t ef e T d 24 | 23
Ett—kilogram torft kött . .. .. . . . .. .. . .. .. . 1 . ! 1% 2128
Ett—kilogram Aale ...! l ie kll > d ia d 89
Ett—kilogram —humle . . , : ... 0. — . hist 2 |66
Chnsoxe — *. 1. .............. .;.. .. .. > *% äg i g i t t 10 L 114 M 163 155
En #gas . ... . .. .. 9. . 0 o & S Oe el t eå ka t a 1t t n 10 | 68
Citotar P —.. :%.—.......... 1. 6 oo O en in 15 102
Ett ” ..i:.—,.......... >> i k t 9 © h en ki LP 1 \56
Etttjog _ d4gs . e ... ... 2 .i s inb WOR (NST 2192
Eit ikilogram Al . Gpous e . 2+ 14
100:stycken—nejonögon. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ”.. . ;. !!C 4 | 02
Ettlass hardvallshG—om 3;;,,, deciton .. .. . :.;. [ e NA 32°{ ——
Eit dito . — . . ..... .. ...... .. .. . ;. . H 1155 i5 Y 9 | 41