OCR Output

1927 den 7 oktober. N:r 36.

de l g —

med stöd av givna stadganden och på grund av förhållanden, som yppa sig
vid uppbördsstämman, anser anledning föreligga, dels ock på debetsedeln
meddela kvitto å det erlagda utskyldsbeloppet med anteckning tillika om den
avkortning, som sålunda kan ifrågakomma.

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 $ i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda —beloppet utgör
pensionsavgift, eller, om debetsedeln icke finnes tillgänglig, särskilt kvitto av
uppbördsmannen utfärdas, angivande dels att beloppet utgör pensionsavgift
och dels för vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 18 §
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsav—
gift för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning, skall särskilt
kvitto på sätt ovan sagts utfärdas.

Umeå i landskontoret den 7 oktober 1927.
: NILS G. RINGSTRAND.
C. M. Fleetwood.

Umea 4827 — Larsson . C:os Trycker ;