OCR Output

k

ä 1927 den 7 oktober. N:r 36.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lin.
Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers kyrkor
senast 14 dagar före uppbördens början och hava
vederbörande magistrater att skyndsamt inkomma
med bevis därom till länsstyrelsen.

N:r 36.

För uppbörden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå och
Skellefteå städer har länsstyrelsen i enlighet med därom av vederbörande
magistrater avgivna forslag faststallt följande tider och ställen, nämligen:

i Umea stad:

Uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 28—30 november för
västra taxeringsdistfiktet omfattande Ytterhiske by samt planlagda delen av
staden från Ytterhiske gränsen till Vasa— och Hagagatorna med Västerbottens
regemente samt under tiden 1—3 december för östra distriktet omfattande öv—
riga delen av staden med inkorporerade delar av Öns och Tegs byar, varje
dag kl. 10 f. m.—2 e. m. samt 5—7 e. m. i den ordning, som å varje debet—
sedel kommer att utsättas.

i Skellefteå stad:

Uti stadskassörskontoret den 5—7 instundande december alla dagar fran
kl. 10 f. m. —2 e. m. jämväl i den ordning, som å debetsedlarna angives.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av ma—
gistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvit—
terade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket upp—
bördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina kronoutskylder i föreskri—
ven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad ef—
ter tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då den—
samma ej överstiger tjugufem kronor, dock ej mindre än 25 öre, och efter sex
öre å varje full krona av berörda slutsumma, när denna Overstiger 25 kronor.

Vid uppbördsstämma skall uppbordsmannen dels i uppbordsboken an—
teckna verkställd inbetalning av utskylder jämte den avkortning, vartill han

Ang. 1927
års krono—
uppbörd i
städerna.