OCR Output

1927 den. 6 oktober. N:r 35.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lin.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses inom Umeå fögderi i Hörnefors, Nord—
maling, Bjurholms och Holmsunds sockens kyrkor,
inom Skelleftea fögderi i Bureå, Byske, Jörns och
Norsjö socknars kyrkor, samt inom Degerfors fög—
deri i Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Burträsks
socknars kyrkor.

N:r.35. Ang. val av
ledamoter

Kungl. Maj:ts befallningshavande har med stod av stadgandet i § 7 mom. och supple—
3 av nådiga förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sättetanter i mar—
för — markegångsprisens bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt kegångs—
nådiga förordningen den 14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner nämnden.
skola utse ledamöter och suppleanter för nästkommande år i den nämnd
(markegangsnamnd), som har att upprätta priskuranter till ledning vid års—
prisets bestämmande, nämligen :

inom Umeå fögderi:

Hörnefors, Nordmalings, Bjurholms och Holmsunds socknar;

inom Skellefteå fögderi:
es
Burea, Byske, Jorns och Norsjö socknar;

inom Degerfors fogderi:

Bygdea, Nysätra, Lövångers och Burträsks socknar.

För vardera väljas en ledamot och en suppleant bland ortens avgälds—
givare, och skola valen skyndsamt förrättas samt vederbörande häradsskri—
vare underrättas om de valdas namn och boningsort.

Markegangsnamnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slu—
tet av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i Umeå,