OCR Output

1927 den 1 oktober. N:r 34.
26 —

Degerfors fögderi:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
Degerfors socken 12
Bygdea g c l vo 10
Burträsk yy lt l s s d i SP 12
Nysätra s r g de s f S C PWE t s 5
Lovangers es it . ... 6

Ombuden böra utses med fästat avseende därå att de kunna antagas hava

personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de närmast /
skola representera, och sålunda bl. a. kunna lämna för riksförsäkringsanstal— |

ten erforderliga uppgifter om varje arbetsgivare hos vilken i regel under året
äro anställda högst sju tjänare eller arbetare, såväl angående antalet sådana
arbetare som ock angående arten av den rörelse eller verksamhet, som av
samma arbetsgivare utövas.

Dessutom iakttages särskilt beträffande Lappmarkstögderiets socknar
samt Malå socken :

att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden jämväl
antecknas varje persons nationalitet och språk, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bonings—
platser, skall mantalsskrivas stam— eller byvis.

Denna kungörelse finnes att tillgå i Umeå och Skellefteå städer hos magi—
straten, i Fredrika och Hörnefors socknar å pastorsexpeditionen samt i länets
övriga socknar å pastorsexpeditionen och hos vederbörande landsfiskal.

Vederborande landsfiskaler och magistrater åligger att skyndsamt be—
fordra denna kungorelse till upplasning i distriktets kyrka.

Umea i landskontoret den 1 oktober 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Bert Ohman.

Umeå 1927 — Larsson & C:s Tryckeri

mn

a

r