OCR Output

1927 den 1 oktober. N:r 34.
ö 4 . —

nom själv och dem, som till hans hushåll höra eller till följd av avtal om bi—
träde vid jordbruks— eller annan rörelse eller av annan anledning skola hos
honom mantalsskrivas, därvid iakttages, att särskilt för varje fastighet upp—
gives därvarande personal; börande tillika, därest någon i uppgiften upptagen
person varit vid senaste mantalsskrivning boende på annat ställe inom distrik—
tet eller mantalsskriven inom annat distrikt, i uppgiften göras anmärkning här—
om, med utsättande av stället eller distriktet, där han förut bodde;

b) fasta egendomen han inom distriktet äger, besitter eller brukar
och den rörelse, han där idkar;

c) beloppet av den årliga avgäld eller hyra, som erlägges för varje av
honom utarrenderad fastighet eller uthyrd lägenhet inom distriktet;

d) namn och hemvist for de å hans egendom inom distriktet boendé
eller vid hans rörelse därstädes anställda personer, som äro pliktiga att lämna
särskilda mantalsuppgifter;

e) fartyg, som av honom äges eller för vilket han är huvudredare, dess

dräktighet och byggnadsmaterial samt därå anbringad maskins art och driv— |

kraft, ävensom befälhavarens namn och mantalsskrivningsort;

f) den fasta egendomen, som han ager, besitter eller brukar och den rö— |

relse, han idkar inom annat distrikt; samt
g) namn och mantalsskrivningsort for personer, som hos honom uppe—

halla sig vid den tid uppgiften avlämnas, men icke böra inom distriktet man— /

talsskrivas.

2:0) Den som äger, besitter eller brukar fast egendom eller idkar rörel—
se inom annat distrikt än det, varest han skall mantalsskrivas, åligger att jäm—
väl till mantalsskrivningen i förstnämnda distrikt avlämna uppgift angående
egendomen eller rörelsen med den därtill hörande personal.

3:0) Den här ovan stadgade uppgiftsskyldighet gäller i tillämpliga de—
lar även för allmänna inrättningars föreståndare, bolagsstyrelser och i allmän—
het dem, som vårda och förvalta annans egendom.

4:0) Uppgifterna för de inom samma gård i stad eller köping boende

personer skola insamlas och avlämnas av gårdens ägare eller den hans ställe |

företräder.

5:0) PA landsbygden ma allmoge och mindre skrivkunniga äga att an— /
tingen själva eller genom annan uppgiftspliktig person muntligen meddela sina /

uppgifter.

6:0) Arbetsgivare eller arbetsföreståndare, som i arbetet sysselsätter /

person, vilken är kyrkobokförd i annan församling än den, där han under tid, /

arbetet pågår, är boende, skall årligen till den församling, arbetaren tillhör,
meddela uppgift om hans vistelseort och anställning, med angivande tillika i
noggrann överensstämmelse med utfärdat arbetsbetyg av hans för— och till—
namn, födelseår och födelsedag samt bostad inom sistnämnda församling.

Forestaende uppgifter skola till vederbörande pastor insändas före den 8