OCR Output

1927 den 1 oktober. N:r 34.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret € 1927

Uppläses skyndsammast i kyrkorna,
inom lappmarksforsamlingarna minst
tre gånger samt i övriga kyrkor inom
länet minst två gånger före förrätt—
ningarnas början i vad församlingen
angår.

N:r 34.

I enlighet med fran magistraterna i Umeå och Skellefteå städer samt ve—
derbörande — häradsskrivare inkomna, av Kungl. Maj:ts befallningshavande
gillade forslag, komma mantalsskrivningarna inom länet under innevarande

o

ar att forrattas a nedannamnda stallen och tider, namligen

i Umeå stad:

å stadens rådhus under tiden 21—26 november varje dag kl. 10 fm.—
2 em.

i Skelleftea stad:

a stadens radhus under tiden 14—19 november varje dag kl. 10 fm.—
3 em.

i Umeå fögderi:

med Umeå socken: uti kommunalhuset å Backen den 5—9 december
f.

med Savar socken: å gästgivaregården i Sävar den 19—21° december
kl. 10 fm.

med Holmö socken: å pastorsexpeditionen därstädes den 19 november
kl. 10 fm.

med Vännäs socken: i skolhuset vid Vännäs järnvägsstation den 5—10
december kl. 10 fm,

Ang. årets
mantals—
skrivnings—
förrätt—
ningar.