OCR Output

1927 den 26 september. N:r 33.
—— «_X
Val av ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd för landsbygden jämte supp—
leanter en för varje ledamot förrättas av kommunalstämma eller kommunal—

fullmäktige i december månad år 1927 börande därvid tillses att minst en av
de valda skall hava tjänstgjort i beredningsnämnd.

Umeå i landskontoret den 26 september 1927.
| NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

o

teta

L0 es

Rea