OCR Output

1927 den 26 september. N:r 33.
5 181 s
i andra taxeringsdistriktet:
häradsdomaren Aug. Lundberg i Teg och enligt bestämmelsen i 6 § 1
mom. . fastighetstaxeringsförordningen _ jordbrukskonsulenten V. Broman i
Umea;
i tredje taxeringsdistriktet:

skogsforvaltaren Wald. Zetterberg i Burträsk;

i fjärde taxeringsdistriktet:

landstingsmannen J. A. Lindmark i Änäset;

i femte taxeringsdistriktet:

flottningschefen _0. Gren i Skellefteå och enligt bestämmelsen i 6 § 1
mom. fastighetstaxeringsförordningen — handlanden Holmlund i

| Byske;

i sjätte taxeringsdistriktet:

skogsinspektoren Ludvig Lidström i Norsjö;

i sjunde taxeringsdistriktet:

förvaltaren F. Almqvist i Lycksele; och enligt bestämmelsen i 6 $ 1 mom.
fastighetstaxeringsforordningen landsfiskalen J. Magnusson i Asele;

i attonde taxeringsdistriktet:

jordbrukskonsulenten Aug. Ekström i Vilhelmina.

Anyo erinras om bestämmelserna om utseende av fastighetstaxerings—
namnd. .

Nämnden består av ordförande samt på landet sex och i stad fyra leda—
möter. Ordförande förordnas av länsstyrelsen (se kungörelsen n:r 28).

Av de sex ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd på landet skall en ut—
ses av länsstyrelsen, två väljas av länets landsting och två av kommunalstäm—
ma, eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt en utgöras av ve—
derbörande beredningsnämndsordförande, eller, om han förordnats att vara
ordförande i nämnden, en ledamot, som länsstyrelsen utser i hans ställe. De
tre förstnämnda ledamöterna skola tjänstgöra i hela taxeringsdistriktet och
de tre sistnämnda allenast, da fraga ar om taxering av fastighet inom kom—
mun av vilken de valts, eller, vad angår beredningsnämndsordförande eller i
hans ställe utsedd ledamot, inom kommun tillhörande ordförandens bered—

| ningsdistrikt.