OCR Output

1927 den 3 september. N:r 31.
. 2 y
De av landstinget utsedda deputerade anmodas att; därest någon av dem
på grund av giltigt förhinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen,

så tidigt därom underrätta länsstyrelsen, suppleant må kunna i hans ställc
inkallas.

Umeå i landskontoret den 3 september 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri