OCR Output

1927 den 3 september.. N:r 31.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.

N:1 31. Angående

förordnande

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse varder härigenom med—av ledamoter

delat, dels att markegångssättning för Västerbottens län innevarande år kom— Och supple—

mer att i enlighet med bestämmelserna i kungl. kungörelsen den 2 juni 1911anter i mar—
hållas å länsstyrelsens sessionssal i Umeå onsdagen den 2 november 1927 kegångs—
' kl. 11 förmiddagen dels ock att länets landsting till deputerade utsett nedan— — nämnd.

' nämnda personer, nämligen:

Ledamöter för avgäldstagare:
Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske,
Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund.

Suppleanter för avgäldstagare:
Komministern E. Örnfeldt, Västerhiske,

Kyrkoherden Klas Sundelin, Hörnefors.

Ledamöter för avgäldsgivare:

Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg,

: Handlanden J. Jonsson, Stöcksjö.

!

| Suppleanter för avgäldsgivare:
| Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka,
; f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö.

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyrkot
' den 20 november 1927 eller i övre lappmarkssocknarna å första söndagen ef—
| ter densammas ankomst dit.