OCR Output

1927 den 3 september. N:r 30.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Bureå församlings kyrka. 5
Ner 30 ° Ang. förord—
ii oie nande av
På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande den—ordförande i
na dag entledigat förvaltaren Gust. Wigren i Ursviken fran uppdraget att vara berednings—
ordförande i beredningsnämnden för Bureå socken vid 1928 års fastighets—nämnden för
taxering och i dennes stalle forordnat landstingsmannen Gustav Karlsson i _ Burea
Hjoggböle att vara ordförande i samma beredningsnämnd. socken.

| Umeå i landskontoret den 3 september 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri