OCR Output

6 1927—den 17 augusti. N:r 28.

heller anmaning att fullgora berörda skyldighet, må för deklarationens inför—
skaffande anlitas biträde av länsstyrelsen, som, därest deklarationen prövas
vara för fastighetstaxeringen erforderlig, äger förelägga den försumlige,
därest han icke är offentlig tjänsteman, lämpligt vite. Krono— eller stads—
betjänt, som verkställer delgivning av dylikt föreläggande, äger att därför av
den forsumlige undfa gottgorelse med fem kronor för varje förrättning.

Vad nu sagts skall hava motsvarande tillämpning, då anmaning att fö—
rete överlåtelsehandling eller att avlämna uppgift icke efterkommits.

Agare eller skattskyldig innehavare av fastighet, vilken önskar upplys—
ning rörande beskaffenheten av honom åliggande uppgiftsskyldighet och sät—
tet för dess fullgörande äger att för sådant ändamål hänvända sig till veder—
börande beredningsnämndsordförande på landet och taxeringsnämndsordfö—
rande i stad.

Umeå i landskontoret den 17 augusti 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri