OCR Output

1927 den 17 augusti. N:r 28. 5

Val av ledamöter i iastighetstaxeringsnämnd jämte suppleanter, en för
varje ledamot, förrättas av landsting å dess lagtima möte år 1927, av kommu—
nalstimma eller kommunalfullmaktige i december månad 1927 och av stads—
fullmäktige i september månad 1927.

Till ledamöter i beredningsnämnderna och taxeringsnämnderna böra ut—
ses redliga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig in—
sikt och erfarenhet for taxeringens verkstallande. Vid kommuns val av leda—
möter i dylik nämnd skall tillses, att såvitt möjligt är, såväl ägare eller bruka—
re av fastighet som rörelseidkare, arbetare och andra inkomsttagare komma
att äga säte och stämma i nämnden, samt att kännedom om vederbörande
distrikts olika delar kommer att förefinnas inom densamma.

Av kommun må till ledamot eller suppleant i beredningsnämnd eller i
fasiighetstaxeringsnämnd utses allenast den, som är inom kommunen man—
talsskriven, och av landsting må till ledamot eller suppleant i fastighetstaxe—
ringsnämnd utses allenast den, som är mantalsskriven i kommunen inom fas—
tighetstaxeringsdistriktet.

1 övrigt meddelas följande:

Agare av fastighet eller sådan innehavare därav, som enligt 3 § bevill—
ningsförordningen är skattskyldig såsom ägare, vare pliktig att utan anma—
ning till ledning för den allmänna fastighetstaxeringen avgiva deklaration en—
ligt särskilda formulär för jordbruksfastighet och för annan fastighet.

Allmän fastighetsdeklaration skall avgivas å blankett, som kostnadsfritt
tillhandahålles hos ordförande i beredningsnämnd, i städerna hos magistraten
och å landet hos ordförande i kommunalnämnd.

Allmän fastighetsdeklaration skall senast den 15 september 1927 _ av—
lämnas:

beträffande fastighet på landet till ordföranden i beredningsnämnden för
det beredningsdistrikt, landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt eller vederbo—
rande lansstyrelse,

betraffande fastighet i stad till ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden
för det distrikt, magistraten i den stad eller länsstyrelsen i det län, där fas—
tigheten är belägen.

Har efter avlämnandet av allmän fastighetsdeklaration men före 1928 års
ingång fastighet eller del därav övergått till ny ägare eller därmed likställd
innehavare, äro såväl den förutvarande som den nye ägaren eller innehava—
ren skyldiga att inom tio dagar därefter härom göra anmälan till vederbö—
rande beredningsnamnds ordforande på landet eller fastighetstaxerings—
nämnds ordförande i stad eller till länsstyrelsen; och bör i fall, då genom
överlåtelse fastighet blivit uppdelad, överlåtelsehandlingen i huvudskrift eller
bestyrkt avskrift företes.

Efter anmaning av ordföranden i beredningsnämnden eller i fastighets—
taxeringsnämnden eller av landskamrerare vare ägare eller därmed likställd
innehavare av fastighet skyldig att till ledning vid fastighetens taxering av—
giva uppgift jämväl angående andra förhållanden än dem som finnas angivna
i deklarationsformularet.

Underlater nagon, som är skyldig avgiva allmän fastighetsdeklaration,
att inom föreskriven tid avgiva dylik deklaration, och efterkommer han icke