OCR Output

tS gjäneet

4 3 1927 den.: 17 augusti. N:r 28.

Fjärde taxeringsdistriktet:

& Ordförande: Sekreteraren i hushållningssällskapet, A. Granström, Umeå.

Femte taxeringsdistriktet:
Ordförande: Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby.

Sjätte taxeringsdistriktet:
Ordförande: Överjägmästaren G. Borg, Skellefteå.

Sjunde taxeringsdistriktet:
Ordforande: Jagmastaren T. Nettelbladt, Asele.

Attonde taxeringsdistriktet:
Ordforande: Landsfiskalen W. Astrom, Stensele.

Nionde taxeringsdistriktet:

Ordforande: Vattenrattsdomaren N. Quennerstedt, Umeå.
Ledamot: Radmannen C. Sandström, Umeå.

Tionde taxeringsdistriktet:

Ordforande: Rektorn Almar Bexelius, Skellefteå.
Ledamot: Landsfiskalen O. Burman, Skellefteå.

Ledamöter i beredningsnämnder ävensom suppleanter för varje ledamot
väljas av kommunalstämma eller där kommunalfullmäktige finnas av dessa.
Valet skall forrattas senast den 15 oktober 1927. Om utgangen av valet skall
den, som därvid fört ordet underrätta ej mindre de valda än även ordföranden
i beredningsnämnden och länsstyrelsen. Kommun äger rätt att samtidigt bland
de sålunda utsedda ledamöterna välja en att på kommunens bekostnad del—
taga i förberedande sammanträde inför länsstyrelsen.

Fastighetstaxeringsnämnd skall bestå av ordförande samt på landet sex
och i stad fyra ledamöter.

Utav de sex ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd på landet skall en i

utses av länsstyrelsen, två väljas av länets landsting och två av kommunal—
stämma eller där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt en utgöras av
vederbörande beredningsnämndsordförande eller, om han förordnats att vara
ordförande i nämnden, en ledamot, som länsstyrelsen utser i hans ställe. De
tre förstnämnda ledamöterna skola tjänstgöra i hela taxeringsdistriktet och de
tre sistnämnda allenast då fråga är om taxering av fastighet inom kommun,
av vilken de valts, eller, vad angår beredningsnämndsordförande eller i hans

ställe utsedd ledamot, inom kommun, tillhörande ordförandens berednings— |

distrikt. _
Av de fyra ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd i stad skall en utses
av länsstyrelsen och tre väljas av stadsfullmäktige.