OCR Output

1927 den 1 augusti. N:r 27.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

N‘:r 27. $ Ang. pröv—
ningsnämn—
Till vederbörandes kännedom och efterrätteise tillkannagives harmed att dens sam—
första sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd utsatts att äga manträde.
iuin fisdagen den 23 augusti 1927 klockan 10 f. m..i länsstyrelsens ämbets—
iokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 1 augusti 1927.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

UmeA 1927 — Larssr(r)ni’&AC:os Try@l: