OCR Output

1927..den 14 juli. N:r 26.

LANSKUNGORELSER

Vasterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

N:1£—260. Ang. nytt
allmänt rese—
Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:t den 18 juni regiemente.
1927 utfärdat nytt allmänt resereglemente att gälla under tiden 1 juli 1927— _
30 juni 1929 och i nådig kungörelse samma dag utfärdat tilläggsbestämmel—
ser till nämnda reglemente.
Allmänna resereglementet och tilläggsbestämmelserna till detsamma äro
införda i Svensk författningssamling under n:ris 243 och 244 år 1927.

Umeå i landskontoret den 14 juli 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri