OCR Output

1927 den 30 juni. N:r 25.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lin.

| Ser. A Landskontoret 1927

Nit 25, Ang. över—
åriga depo—

Uti Västerbottens läns landskontor hava under följande tider deponerats i
sitioner.

nedanstaende belopp, nämligen:
den 8 juli 1916: Av kronolänsmannen G. Lindahl: försäljningssumma för

beslagtaget virke kronor 67 : 52;
den 19 oktober 1916: Av handlanden Bernhard Andersson: nedsatt belopp

i utsökningsmål mellan jur. kand. H. Pripp i Norrköping, borgenär, och

f. hemmansägaren E. A. Edlund i Gigsele, gäldenär kronor 11: 15;
den 24 april 1917: Av f. kronofogden G. Hellgren: återstående försäljnings—

summan för hos hemmansägaren Ludvig Eriksson, Täfteå, beslagtaget

virke kronor 0: 03;
| den 18 maj 1917: Av e. jägmästaren B. Elof Andersson: försäljningssum—
man för å olaga tid dödade älgar kronor 175: 08;;

den 9 juni 1917: Av e. jägmästaren H. Fågelström: aterstaende köpeskil—
| ling för försåld å olaga tid dödad älg kronor 16: 42.

Då dessa depositioner innestått över 10 år bliva desamma jämlikt be—
stämmelserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1828 härigenom
uppsagda till återlyftning, åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp,
att inom natt och år härefter hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Väster—
bottens län anmäla sig att behorigen styrka sin rätt till medlen, vilka i fall
detta föreläggande ej hörsammas, komma att efter nämnda tids förlopp om—
föras till statsmedel.

Umeå i landskontoret den 30 juni 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri