OCR Output

2 1927 den 14 juni; N:r 24.

mögenhetsskatt och som ej till följd av stadgandet i 18 $ taxeringsförord—
ningen fördorat rätt:till talan så ock vederbörande kommun, municipalsamhälle
eller vägstyrelse, som är mfssno;d med taxeringsnamnds beslut, såvitt det
angår bevillningstaxeringen, må däri söka ändring hos provnmgsnamnden ge—
nom besvär, vilka skriftligen avfattade, skola ingivas till länsstyrelsen i länet
senast före klockan tolv på dagen den 15 instundande juli månad vid påföljd
att besvären eljest icke varda upptagna till prövning; och må besvär jämte
tillhörande handlingar, under iakttagande av sålunda stadgad tid och ordning
på klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Inom _ samma tid och i samma ordning må ock den, som taxerats till
skogsaccis och ej åtnöjes med beskattningsmyndighetens beslut, så ock ve—
derbörande skogsvårdsstyrelse söka ändring i taxering till skogsaccis.

Andring i taxeringsnamnds beslut enligt 14 $ i lagen om allmän pensions—
försäkring den 30 juni 1913, ma, där fråga ej gäller tillämpning av bestäm—
melserna i 1 eller 5 $ av samma lag, av enskild sakägare ävensom av kommun
samt av de i 27 $ samma lag omförmälda ombud sökas genom besvär inom
tid och i den ordning, som angående besvär mot taxeringsnämnds beslut är
stadgat.

Umeå i landskontoret den 14 juni 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri