OCR Output

1927 —den ;14 juni. : N:r 24.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A — Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 24. Ang leda—
moter och
Till vederbörandes kännedom och efterrattelse tillkännagives härmed,suppleanter i
att Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i inne— 1927 års
varande Ars prövningsnämnd för länet utsett nedan omförmälda personer prövnings—
bland dem, som av taxeringsnämnderna blivit föreslagna, nämligen: nämnd.

Till ledamoter:

vattenrattsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

landsfiskalen Alb. Wallgren, Skellefteå;

nämndemannen Ernst Jonsson, Langed, Nordmaling;

f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Umeå;

landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;

kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby;
förvaltaren Gust. Wigren, Clemensnäs, Ursviken;

fabrikören Z. Nilsson, Nybyn, Änäset;

arbetaren J. E. Fanberg, Storuman;

landsfiskalen J. Magnusson, Asele.

Till suppleanter :

översten Hj. Grafström, Umeå;

nämndemannen N. Belander, Bjurholm;
landstingsmannen Joh. A. Noréus, Holmsund;
nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;
folkskolläraren Erik Karlsson, Lövånger;

jägmästaren Birger Bergström, Umeå,;

handlanden J. Wiklund, Byske;

arbetaren Nils Andreas Eriksson, Burea;

inspektoren Erust Renström, Malåträsk;
kontorsskrivaren G. Paulsson, Vilhelmina.

Angående tid för nämndens sammanträde kommer kungörelse att fram—
deles utfärdas.

Skattskyldig, som icke åtnöjes med vederbörande taxeringsnämnds be—
slut, i vad rörer honom påförd taxering till bevillning eller inkomst— och för—