OCR Output

£1927.—den 4O juni.. ~N:r 23.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lin.

Ser. A Landskontoret 1927

N:r — 23. Ang. upp—

. . Genom kungörelse den 27 maj 1927 (Svensk forfattningssamling avy pro—
183) har Kungl. Maj:t förordnat, att av den kommunala progressivskattens STCSSiVSKA!—
utjämningsandel för år 1926 skola år 1927 uttagas 75 procent. Jämlikt kungl, te”$ utjäm—
kungörelsen den 8 december 1922 (Svensk författningssamling n:r 581) anga— ningsandel.
ende uppbörd samt redovisning av utjämningsandel av kommunal progressiv— $
skatt m. m. skall uppbörd av skatteutjämningsmedel verkställas mellan den
20 juni och den 15 oktober 1927 å kommunal uppbördsstämma eller om
stämma för uppbörd av övriga kommunala utskylder under sagda tid ej hål—
les eller hinder för uppbördens verkställande å sådan stämma möter, å sär—
skild uppbördsstämma.

Vederbörande kommuner anmodas att skyndsamt hit insända uppgift om
dag för uppbördsstämma för skatteutjämningsmedlen samt i övrigt för redo—
visningen av inflytande _ medel ställa sig till efterrättelse gällande före—
skrifter.

Umeå i landskontoret den 10 juni 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri