OCR Output

1937 den 13 juniy _N:r.. 22.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

N:r 22. Ang. sär—
För prövning av föreliggande, enligt 50 $ av gällande taxeringsfGrord—SKilda prov—

ning anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda MNSSNamn—
prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum onsdagen den denbt ?f:jm‘
mantrade.

29 juni 1927 klockan 10 formiddagen.
Av prövningsnämnden utsedda ledamöter och suppleanter äro:

Ledamöter:

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umea;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed.

Suppleanter :

Landstingsmannen Nils Brannstrom, Burträsk;

Förvaltaren J. F. Olsson, Lycksele.

Varder ledamot i prövningsnämnden genom laga förfall hindrad att till—
städeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insändas till länsstyrelsen
för att suppleant må kunna inkallas.

Umeå i landskontoret den 13 juni 1927.
NILS G. RINGSTRAND,

Allan Rietz.

UmeA 1927 — Larsson & C:os Tryékéri