OCR Output

1927 den 30 maj. _N:r 21.

LANSKU NGORELSER

V asterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

Nyr.21: Ang. ersätt—
ning av all—
männa . me—
del för av

Jämlikt lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa
fall för skada, som förorsakats av ämbets— eller tjänstemän med flera, varder
härmed kungjort, att sedan brist yppats i medel, som av avlidne fjärdings—

mannen Einar Hakvin Vestman från Åsele, i kraft av sin tjänst omhänder— ff,rf"g,“d"e
haft, den som vill för av Vestman förskingrade medel erhålla ersättning av ”4” '"gsé
allmänna medel har att inom sex månader från den dag, denna kung(")relseHma'C/")U; +
varit i allmänna tidningar införd, till Kungl. Maj:ts befallningshavande in— ; , ‘Zmi'"
giva sin till Konungens ställda ansökan om ersättnings utbekommande. EM 1995
förskingrade
Denna kungörelse har den 24 maj 1927 varit i Post— och Inrikes Tid— _ mageq

ningar inford.
Umeå i landskontoret den 30 maj 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri