OCR Output

1927 den 19 maj. ; N:t. 20.
e ee

stycket om utsträckt tid för områdes avträdande, förmenar, att den föreskrivna
tiden för avträdande av de områden, som skola frångå fastigheten, bör för—
längas, därom till länsstyrelsen ingiva till Kungl. Maj:t stalld ansokning. Den—
na skall hava till länsstyrelsen inkommit senast före utgången av ar 1928; och
har länsstyrelsen att med eget utlåtande överlämna ärendet till Kungl. Maj:ts
prövning. 2

Det alla som vederbör hava sig hörsamlingen att efterrätta. Till ytter—
mera visso hava vi detta med egen hand underskrivit och med vart kungl.
sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 april 1927.
Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konung och Herres franvaro:
GUSTAF ADOLF.
Paul Hellstrom.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har ansett sig böra fasta vederboran—
des uppmärksamhet'på det förhållande, att författningsändringen avser att
endast undantagsvis medgiva utsträckt tid for ängarnas avträdande. När be—
träffande fastighet, som jämlikt laga kraft ägande utslag undergått tilläggs—
avvittring, underdånig framställning om sådan utsträckt tid göres, bör veder—
börande på grund härav angiva bärande skäl för uppskovet med ängarnas
avträdande.

Umeå i landskontoret den 19 maj 1927.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tr_y(ker—s