OCR Output

1927 den 19: maj. —N:r 20. Z

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Vilhelmina, Stensele och
Tärna kyrkor.

N:r 20. Ang. ändrad
# o ik i ä hf lydelse av
Till allmän kännedom intages härmed foljande: nådiga kun—
A gorelsen den

Kungl. Maj:ts kungörelse 30 december

om ändrad lydelse av 23 $ i kungörelsen den 30 december 1916 (n:r 603) 1916 ang.
angående tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark, _ tilläggsav—
ittring.
given Stockholms slott den 8 april 1927. Mo

Kungl. Maj:t har, efter inhämtande av riksdagens yttrande, funnit gott
förordna, att 23 $ i kungörelsen den 30 december 1916 angående tilläggsav—
vittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark skall i nedan angivna
del erhålla följande ändrade lydelse:

23 §

Sedan fastighet undergått tilläggsavvittring, skola de fastigheten förut
tillagda, under stadgandet i 1 § inbegripna områden, i den mån ej något av
dem blivit utsett till odlingsomrade for fastigheten eller jämlikt 12 § blivit
därvid bibehållet, avträdas till kronan sålunda, att så mycket, som enligt den
vid allmänna avvittringen gjorda uppskattning lämnar ungefär hälften av
avkastningen från allt, som skall franga fastigheten, avtrades tio ar efter det
laga kraft åkom utslaget angående tilläggsavvittringen och återstoden efter
ytterligare fem år. Finner länsstyrelsen särskilda omständigheter föranleda,
att tiden för avträdandet utsträckes utöver vad nyss nämnts, åligger det läns—
styrelsen att med eget yttrande överlämna ärendet till Kungl. Maj:t, som vill
pröva, huruvida berörda tidsperioder må bestämmas, den första till högst fem—
ton år och den senare till högst tio år.

1 utslag —————————— hänseende.

Har omrade ——————— tilläggsavvittringen.

Denna kungorelse trader i kraft den 1 juni 1927. Innehavare av fastig—
het, som redan undergått tilläggsavvittring, vilken blivit genom laga kraft
ägande beslut fastställd, må, där han, i anslutning till stadgandet i 23 § forsta