OCR Output

1927 den 6 maj. _N:r 19.

LANSKUNGORELSER. _

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

N:r 19. Ang. förord—
' nande av
På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent—ordförande i
ledigat häradsskrivaren Harald Gadd i Umeå från uppdraget att vara ordfö—Nysätra soc—
rande i taxeringsnämnden för Nysätra sockens taxeringsdistrikt under år 1927 kens taxe—
samt förordnat t. f. haradsskrivaren Magnus Zingmark i Skelleftea att sagda ringsnamnd.
ar vara ordförande i samma taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 6 maj 1927.

NILS G. RINGSTRAND.

Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri