OCR Output

1927 den 21 april. N:r 16.

_LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

16. Ang. for—
ordnande av

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ledamot i
denna dag entledigat hemmansägaren R. Wikander i Holmön från uppdraget taxerings—
att vara ledamot i taxeringsnämnden för Holmö sockens taxeringsdistrikt un—nämnden for
der år 1927 samt förordnat kommunalnämndens ordförande Frans Pettersson Holmö soc—
i Holmön att sagda år vara ledamot i samma taxeringsnämnd. kens taxe—

Umeå i landskontoret den 21 april 1927. ringsdistrikt.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umea 1927 — Larsson . C:os Tryckeri