OCR Output

1 1927 den 22 april.. N:t 15.

» LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

15. Ang. uppgif—

ter rörande

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 21 augusti 1925 förordnat, fastighets—

att för Lycksele municipalsamhälle skall föras fastighetsregister såsom för register för

stad, vill Kungl. Maj:ts befallningshavande härigenom uppmana en var, som — Lycksele

innehar kartor eller delningshandlingar rörande fastighet i Lycksele munici— municipal—

palsamhälle eller förvärvat sådan fastighet utan att hava lagfarit sitt fång, samhälle.
att därom senast den 1 juni 1927 till Kungl. Maj:ts befallningshavande lamna

uppgift.
Umeå i landskontoret den 22 april 1927.

NILS G. RINGSTRAND.

Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri