OCR Output

WP

1927 den 13 april. — N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

N:r 14.

På därom gjorda framställningar om befrielse från uppdrag i taxerings— Ang, för—

' nämnderna år 1927 har Kungl. Maj:ts befallningshavande ordnande av

dels entledigat e. jägmästaren O. G. Forslund i Stensele från uppdraget ledamöter i
att vara ledamot i Stensele sockens taxeringsnämnd samt förordnat provin— vissa taxe—
sialläkaren Tord Arvedson, Stensele, att vara ledamot i samma taxerings— ringsnamn—
nämnd; der inom lä—

dels ock entledigat t. f. häradsskrivaren J. M. Zingmark i Skelleftea att _ net.
vara ledamot i taxeringsnämnden för Umeå stads västra taxeringsdistrikt samt
förordnat landskontoristen Edmund Astrom, Umea, att vara ledamot i samma
taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 13 april 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri